นโยบายคุณภาพ / วิสัยทัศน์
“ Fora Bee เป็นผู้นำธุรกิจผลิตภัณฑ์เพื่อสุขภาพจากผึ้ง ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพและความปลอดภัย สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย ได้รับมาตรฐานระดับสากล โดยพร้อมพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า ”

พันธกิจ

1. พัฒนากระบวนการผลิตให้ได้มาตรฐาน ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย
2. มุ่งส่งเสริมการนำวัตถุดิบทางการเกษตรกรมาใช้แปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์
3. เพิ่มมูลค่าให้กับพืชผลทางการเกษตร
4. พัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ใส่ใจสุขภาพ
5. สร้างตราสินค้าให้เป็นที่รู้จักและยอมรับของตลาด
6. ขยายช่องทางการจัดจำหน่ายให้ครอบคลุมกับกลุ่มเป้าหมายของผลิตภัณฑ์และสามารถ
   จำหน่ายเป็นสินค้าส่งออก
7. มุ่งรักษาสภาพแวดแวดล้อมและสังคม
8. พัฒนาบุคคลากรอย่างต่อเนื่อง
Copyright 2015 Fora Bee,น้ำผึ้ง เชียงใหม่| Design by Chiangmaizone.com